Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnosti Bartosini s.r.o., se sídlem Husitská 344/63, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČO 28642147, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200285.

 

1. Předmět úpravy

1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na závazky mezi společností Bartosini s.r.o. v postavení prodávajícího a právnickými i fyzickými osobami, které jsou podnikateli nebo se podle zákona za podnikatele považují, v postavení kupujícího (společně dále také jen strany), v rozsahu, ve kterém závazek stran není upraven samostatnou smlouvu o podmínkách prodeje zboží.

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují zejména způsob uzavírání kupních smluv, jakož i způsob plnění a úhrady kupní ceny a postup kupujícího při uplatňování nároků z vad zboží.

 

2. Registrace kupujícího

2.1 V rámci registrace zákazníka do webového systému Bartosini s.r.o. (dále jen WS) si zákazník zvolí email, pod kterým se bude přihlašovat a také bezpečnostní heslo (dále jen přihlašovací údaje). Po dokončení registrace je poslán zákazníkovi email o přijeti požadavku k registraci. Na základě vyplněných údajů pří registraci souhlasí zákazník s jeho kontaktováním pro ověření informací a následovné schválení registrace. Taktéž bude zákazník registrován do podnikového informačního systému Money S4 (dále jen PIS), ve kterém budou jeho objednávky zpracovány. Schválený uživatel se muže přihlásit do WS prostřednictvím zadaných přihlašovacích údajů. Přihlášenému uživateli jsou pak zpřístupněny veškeré elektronické dokumenty (ceníky, DWG výkresy, montážní návody a výrobní formuláře) a také možnost vytvoření elektronické objednávky. Prodávající je povinen zajistit, že přihlašovací hesla uživatelů budou uchována v tajnosti, nese odpovědnost za jakékoli zneužití hesla neoprávněnou osobou.

2.2 V případě, že kupující zažádal o registraci bez využití WS, písemně či telefonicky, prodávající sdělené/zadané informace je oprávněn prověřit k dokončení registrace. V případě splnění podmínek k registraci do PIS, prodávající kontaktuje kupujícího a zašle mu potvrzení o registraci. Kupující je oprávněn v souladu s těmito obchodními podmínkami objednávat si u prodávajícího zboží.

 

3. Způsob uzavírání kupních smluv

a) Způsob uzavírání kupních smluv s využitím WS prodávajícího

3.1 Kupující se prostřednictvím svých přihlašovacích údajů přihlásí do WS prodávajícího a vytvoří objednávku, kterou prostřednictvím WS odešle prodávajícímu (odešle do PIS). Odesláním objednávky je pro kupujícího závazný obsah objednávky, vč. ceny zboží uvedené v WS (cena dopravy bude zohledněna při vystavení daňového odkladu).

3.2 Pokud prodávající prostřednictvím PIS potvrdí přijetí objednávky (zašle kupujícímu na emailovou adresu dokument – objednávka přijata), tímto potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.

b) Způsob uzavírání kupních smluv bez využití WS

3.3 Kupující písemně, telefonicky, osobně, či prostřednictvím elektronické pošty objedná zboží u prodávajícího, přičemž pro kupujícího je závazný obsah objednávky vč. ceny zboží uvedené v ceníku prodávajícího (cena dopravy bude zohledněna při vystavení daňového odkladu).

3.4 Pokud prodávající telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty potvrdí přijetí objednávky, tímto potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dojde k uzavření kupní smlouvy.

 

4. Způsob a místo plnění

4.1 Zboží objednané kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami dodá prodávající kupujícímu buď prostřednictvím zásilky tzv. „na dobírku“, nebo s použitím vlastního rozvozu, příp. předá kupujícímu osobně ve své provozovně.

4.2 Místem plnění bude adresa v kupní smlouvě, typicky uvedená kupujícím v objednávce, pokud jí prodávající přijme.

4.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím nebo prodlením s převzetím.

4.4 Prodávající není v prodlení s dodáním zboží v případě, kdy konkrétní dodávka dle dílčí kupní smlouvy (ať už zcela nebo zčásti) závisí na subdodávce prodávajícímu od jeho subdodavatele; o dobu prodlení subdodavatele se prodlužuje doba dodání zboží prodávajícím. Pokud prodávající z tohoto důvodu nedodá kupujícímu zboží ani do 60 dnů po smluveném termínu dodání, je kupující oprávněn výlučně od dílčí kupní smlouvy písemně odstoupit, pokud mu zboží nebylo již dodáno nebo pokud mu prodávající neoznámil, že má k dodání v nejbližší době již dojít.

4.5 Kupující souhlasí se zasíláním informací o stavu objednávky a dodání zboží na emailovou adresu nebo formou SMS služby na telefonní číslo kupujícího.

 

5.Kupní cena a její splatnost

5.1 Spolu s cenou za zboží kupující uhradí také DPH v příslušné výši a případně cenu dopravy (dále společně jen kupní cena). Kupní cena je splatná při převzetí zboží kupujícím.

5.2 Dojde-li k uzavření kupní smlouvy s kupujícím mimo PIS, Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu), kterou vyúčtuje kupujícímu sjednanou kupní cenu, přičemž tato faktura bude doručena pouze elektronicky. Bude-li plněno tzv. zásilkou na dobírku, zaplatí kupující kupní cenu proti převzetí zboží.

5.3 Fakturace, zápočty

a) Prodávající vystaví daňový doklad tak, že tento nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání zboží jej zašle elektronickou poštou. Kupní cena za zboží je v tomto případě splatná nejpozději do dne uvedeného na daňovém dokladu.

b) Započítávání vzájemných pohledávek

Pro případ, že prodávající a kupující budou mít vůči sobě vzájemné splnitelné pohledávky, sjednávají, že není-li dále uvedeno jinak, jsou oprávněny tyto proti sobě započíst pouze dohodou. V takovém případě prodávající vystaví návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek a elektronicky zašle kupujícímu, který tuto dohodu akceptuje svým podpisem, čímž prodávajícímu potvrdí uzavření této dohody. Prodávající je také oprávněn jednostranně započíst svou i nesplatnou pohledávku proti pohledávce kupujícího, a to emailem.

c) Potvrzení obdržení a souhlas s vystaveným dobropisem Pro případ, že prodávající kupujícímu vystaví daňový dobropis, u kterého musí prokázat prodávající doručení kupujícím dle Zákona o DPH, prodávající je oprávněn zaslat dobropis emailem kupujícímu. Kupující se v takovém případě zavazuje odeslat prodávajícímu zpět potvrzení doručení dobropisu.

d) Zasílání daňových dokladů prostřednictvím emailu

Kupující dále souhlasí se zasíláním daňových dokladů (faktur, dobropisů) emailem. Emailovou adresu pro zasílání daňových dokladů sdělí prodávajícímu prostřednictvím systému PIS.

 

6. Odpovědnost za vady zboží

6.1 Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

6.2 Kupující je povinen si zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí a zjevné vady nahlásit prodávajícím (resp. přepravci), příp. zboží nepřevzít.

6.3 Stane-li se vada zjevnou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující povinen takovéto vady písemně oznámit prodávajícímu a uplatnit své nároky z vad, bez zbytečného odkladu poté, co takovouto vadu zjistil, či při vynaložení odborné péče zjistit mohl (nejpozději však do 3 dnů). Oznámenou volbu nároku již kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.

6.4 Kupující nemá práva z vadného plnění prodávajícího, pokud je neuplatní včas. Bez ohledu na předcházející větu, nemá kupující práva z vadného plnění, neuplatnil-li je do šesti měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží.

6.5 Obdrží-li prodávající od kupujícího písemné nebo telefonické oznámení o vadách zboží a uplatnění nároků kupujícího z vad zboží, je povinen toto oznámení prověřit, k čemuž se kupující zavazuje poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost. Výsledek prověřování oznámí prodávající kupujícímu nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení oznámení o vadách s tím, že shledá-li prodávající nárok kupujícího oprávněným, učiní v téže lhůtě nezbytná opatření vedoucí k uspokojení nároku kupujícího z vad zboží.

6.6 Postup při uplatnění nároku z vad zboží, jakož i podmínky vrácení zboží, které nemá vady, (vč. příp. manipulačních poplatků) jsou podpůrně k těmto podmínkám upraveny v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jako příloha č. 1.

6.7 Kupující se vzdává svých práv na náhradu újmy způsobené vadou zboží, a to v maximálním rozsahu povoleném dispozitivními ustanoveními zákona (tzn. s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, újmy na přirozených právech člověka a újmy způsobené slabší straně); tím nejsou dotčena práva kupujícího z vad zboží dle ujednání mezi smluvními stranami. Bez ohledu na výše uvedené se kupující vzdává veškerých případných práv na náhradu nemajetkové újmy, ušlého zisku a jakékoli další nepřímé újmy způsobené vadou zboží. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1924 občanského zákoníku.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Vylučuje se použití § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

7.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace jsou k dispozici na www.bartosini.cz.

7.3 Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho norem mezinárodního práva soukromého. Ustanovení zákona upravující poměry mezi stranami mají přednost před obchodními zvyklostmi.

7.4 Kupující prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá jako podnikatel a odborník v oboru činností, do kterého spadá zboží, jež má být jím na základě této smlouvy nakupováno. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností.

7.5 Tyto podmínky platí do té doby, než kupující přijme nové znění podmínek, a to i jen vystavené prodávajícím v WS. Přijmout toto nové znění za kupujícího je oprávněna jakákoli osoba, která je oprávněna uzavírat za kupujícího kupní smlouvy s prodávajícím (v WS oprávnění k odeslání objednávky).

 

Loading...

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.